Futures - Leuven, BEL - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Men's standings.

Grupa A
RankingMeczeSetyPunkty
SumaWygranePrzegranePunktyWygranePrzegraneSet RatioWygranePrzegranePoint Ratio
Grupa B
RankingMeczeSetyPunkty
SumaWygranePrzegranePunktyWygranePrzegraneSet RatioWygranePrzegranePoint Ratio
Grupa C
RankingMeczeSetyPunkty
SumaWygranePrzegranePunktyWygranePrzegraneSet RatioWygranePrzegranePoint Ratio
Grupa D
RankingMeczeSetyPunkty
SumaWygranePrzegranePunktyWygranePrzegraneSet RatioWygranePrzegranePoint Ratio