Futures - Krakow, POL - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season