Elite16 - Espinho, Portugal - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Competition