Elite16 - Brasilia-DF, BRA - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Competition