Challenge - Warmia Mazury, POL - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Competition