Futures - Satun, THA - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Competition